ALV verslag - OldGaffers NL

Ga naar de inhoud


Old Gaffers Association.NL
Algemene Leden Vergadering  

Zaterdag 9 maart 2019.
Historische Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel
 
Haarlemmertrekvaart 2C
 
2361 PB Warmond
 


Programma:

13:00 – 13:30 Ontvangst
13:45 - Rondleiding en presentatie door werfbaas Alexander de Vos
15:00 – 17:00 Jaarvergadering OGA
18:00 a 19:00 Diner Grand Café ‘De Oude School’

Verslag:

Aanwezig stemgerechtigd:

Cees van Spierenburg (voorzitter); Ad van de Griend (penningmeester); Bart Carpentier (secretaris); Dirk Peeters (bestuurslid); Karel de Leeuw (bestuurslid); André Koch; Edgar Wagemakers; Erik Frenks; Florent Meganck; Han Wever; Hugo Zwanenbeek; Iwan Zwanenbeek; Joachim van Houweninge; Nick van Raaij; Peter Bakker; Ron Bos

Aanwezig niet stemgerechtigd:

Else Wagemakers; Frits van der Mark; Gerhard Rietdijk; Hagar Zwanenbeek; Jeroen Suijk; Juul Sala; Mieke de Peijper; Renée Verhoeff; Roos Kuiper; Vie De Sitter; Wim Groot; Maarten Sinaasappel

1. Opening door de voorzitter, welkom, vaststelling van de agenda

Na een bijzonder hartelijke ontvangst op de mooie historische werf door Alexander en Ijsbrand de Vos leverde Alexander een boeiende gedetailleerde presentatie over boeiers en specifiek de ‘Boeijer voor de Keizer’.
Daarna werd de vergadering voor geopend verklaard door de voorzitter Cees.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 10 maart 2018 te Tholen,

Het ontwerpverslag wordt doorgenomen en besproken.
Het verslag wordt een definitief concept op de volgende bestuursvergadering in april en wordt daarna op de website verspreid gezet.

3. Ingekomen stukken

Geen binnengekomen stukken.

4. Mededelingen door de voorzitter, onder meer de nieuw website, OGA15, de nieuwe wervingsfolder, de nieuwe Nieuwsbrief

De Website.
Ontstaan van de nieuwe website: na de tijdige mededeling door Joachim dat hij met dit werk stopte, is een nieuwe websitebouwer en -onderhouder gevonden in Danny Lems, die onafhankelijk staat van de vereniging, en als ervaren amateur voor een kleine vergoeding de website wil beheren. De nieuwe OGA-website is gemaakt en bevat alle informatie zoals voorheen. De website is nog niet heel erg flitsend, en zal nog stap na stap verfijnd worden.

Joachim, een van de founding fathers van de OGA Nederland, wordt door de voorzitter met een presentje bedankt voor zijn langjarige werk als webmaster.

Op de rondvraag naar verdere op- en aanmerkingen over de website merkt Joachim op dat de taal vervlaamst en dat dat geen nederlands is. Else beaamt, maar vindt het wel aanvaardbaar.

Op dezelfde opmerking over de bestuursverslagen reageert Cees dat hij de verslagen redigeert en geen probleem ziet. Frits en anderen vinden de taal OK.

OGA 15
De OGA 15 commissie bestaat uit Karel (voorzitter) met Rik, Fred, Ronald, Sjef.
Het team communiceert regelmatig over de voorbereidingen via de nieuwsbrief. Kandidaten om mee te werken zijn steeds welkom, voor inschrijven Karel contacteren.
De havenkeuze ligt nog niet vast, wegens onvoldoende diepte voor sommige schepen.

Opmerking van Maarten: graag ook inschrijven voor de Dutch Classic Yacht Regatta, aansluitend aan de OGA 15 bijeenkomst.
En op 28 april vanaf 14u is er een voorbereidende namiddag in Weesp, waar Gerard Dijkstra zal spreken over jachtontwerpen en -restaureren. En daarna test Henk Plaatje uw kennis van het wedstrijdreglement. Zie de website van de DC; de link wordt ook op OGA site geplaatst door Gerhard.

Opmerking van Erik: 2 Engelse OGA schepen willen komen deelnemen aan de OGA 15 viering. Rik volgt op.

Vraag van Iwan: graag een bemanningspool opzetten voor kandidaten meevarenden voor de OGA 15. Cees vraagt het voorstel in de Nieuwsbrief te zetten. Karel coördineert dit voor de OGA 15. Opmerking: de suggestie is al verschenen in de Nieuwsbrief.

Voorstel van Maarten: kunnen we voor de OGA 15 een drone huren? Desgevallend heeft ook de DC belangstelling. Nic licht toe dat een vergunning nodig is voor het boven een menigte vliegen. Nic bekijkt of er mogelijkheden zijn..

Wervingsfolder
De leden wordt gevraagd enkele wervingsfolders mee te nemen en ze goed te gebruiken.

Nieuwsbrief
Het nieuwe Nieuwsbrief formaat is groter geworden en het drukwerk wordt vanaf nu door een nieuwe drukker gedaan, lid van de OGA. Iwan Zwanenbeek  (BladNL)
De kostprijs is lager geworden. De nieuwsbrief is verpakt in een zetmeel folie. Die kan als afval in de groene bak gedeponeerd worden.

Else benadrukt: 15 maart is de deadline voor kopij voor de Nieuwsbrief, en op 15 april wordt deze verspreid.

De activiteitenlijst wordt achteraan op de Nieuwsbrief en op de website up to date gehouden.

Er zijn veel activiteiten geweest tijdens het laatste werkingsjaar, regelmatig ook door ‘aan te haken’ bij andere organisaties: In de winter hadden we Nieuwjaarsreceptie, Maritiem Museum Rotterdam, ALV.
Bemerking: in het noorden zijn minder evenementen waar kan bij aangesloten worden. Er worden ook eigen evenementen opgezet. De zuidelijke schepen mogen het noorden vaker bezoeken.

5. Terug- en vooruitblik bestuur en commissieleden

Secretaris
Het aantal leden is momenteel: 117
89 gaffelgetuigde boten
17 torengetuigde vrienden
9 vrienden zonder boot
2 ereleden

Nieuwe leden afgelopen jaar: 11
Bernard Kok (Kokmeeuw)
Han Rijndorp (Jenneke)
Peter Bakker (Marie)
Hein Woldring (Vera)
Gerrit van Ojen (Bonte)
Roland Maes (Spinaway)
Piet Bestebroer (Narwal)
Ron Roos (Pleun)
Ieke Tessel (Beloega)
Frits De Waele (torengetuigde Qui Vive)
Jeroen Suijk (vriend)

Vertrokken leden: 15
Sommigen hebben afscheid genomen maar de meeste hebben gewoon geen lidgeld betaald

Vraag van Else: worden niet-betalende leden niet te snel uitgesloten? Worden er voldoende herinneringen gestuurd? Antwoord: De procedure over ontbrekende contributie ligt vast en zal  aan de leden worden toegelicht. Hierin wordt door de penningmeester veel tijd geïnvesteerd. Bij de factuur zal vermeld worden hoe het uitschrijven zal gebeuren wanneer de contributie niet wordt voldaan. Na de tweede nieuwsbrief worden niet-betalende leden beschouwd als vertrokken leden. Ad zal een stukje over deze procedure in de Nieuwsbrief opnemen

Het ledenbestand is nu up to date. Extracten worden door de secretaris 4x per jaar voor het posten van de Nieuwsbrief aan de redactie gestuurd. En terzelfdertijd ook naar de webmaster in verband met  publicatie op het besloten deel van de website.

Vraag aan de secretaris (onder andere van Maarten): in het welkomstmailtje aan nieuwe leden opnemen hoe een foto van de boot kan opgeladen worden voor de website.

Mieke over de winkel
De winkel heeft goed gedraaid in 2018. Specifiek op de Klassieke Botenbeurs. De OGA UK heeft gratis nog een aantal pins nageleverd. Er is een nieuw artikel: etuis met OGA-bedrukking, in twee afmetingen.

Redacteur website en Facebook
Gerhard over de website en facebook. Vraagt het bestuur tijdig de nodige bijlagen toe te sturen. Bijvoorbeeld de stukken voor de ALV kwamen laattijdig.
Berichten voor de website volgen een ingewikkelde weg; graag kortere communicatielijn opzetten. Dirk licht toe dat zijn rol zal uitdoven, en Cees legt uit dat nauwkeurige afspraken zijn gemaakt over communicatie naar de webmaster toe, op diens vraag en om te verzekeren dat de communicatie niet tegenstrijdig wordt.
Else vraagt directe mailtjes naar de leden te kunnen sturen. Cees: we willen vermijden dat iedereen massamails maakt naar alle leden. Dat moet via het bestuur lopen.

Erik als archivaris en voor de meetcommissie
De ratings bepalen is een moeizaam traject. 22 schepen zijn volledig aangemeld en uitgerekend. Nieuwe leden zijn nog niet verwerkt.  De JCH-rating staat nagenoeg stil, de berekening is moeilijk, en de formule wijzigt nog regelmatig.

Else over de Nieuwsbrief
Erik van t Hul is gestopt in november, en wordt nog extra bedankt voor zijn werk. Frits van der Mark is aan boord als nieuwe redacteur, waarmee we erg gelukkig zijn. Frits introduceert zichzelf en zijn achtergrond kort. Hij heeft altijd oude schepen gehad, waaronder botters en andere traditionele jachten. Frits is twee jaar OGA lid. En hij heeft ervaring met redactiewerk in verenigingen.
Het layout werk voor de Nieuwsbrief door Bernadette loopt heel goed.

Fotocommissie
Iwan en Jules bespreken de fotocommissie. Florence vertrekt op wereldreis maar Patricia blijft in de fotocommissie. De commissie zoekt iemand om de foto’s te verzamelen en ze geschikt te maken voor publicatie. Rekruteren via de nieuwsbrief.

Over de OGA UK is geen nieuws te melden.

Evenementen Zuid
Door Dirk. Er zijn in 2018 veel activiteiten geweest: de botencuriosamarkt in Walsoorden, de ALV in Tholen (de rondleiding was minder geslaagd maar de sfeer was gezellig), de Blankenbergse havenfeestenen tegelijkertijd Oostende voor Anker (14 OGA schepen), 3 boten op de Charity Cup en 16 in Brouwershaven op de Brouwse Classic’s Regatta. 12 OGA jachten op de Van Loon: en11voor de Oosterschelde Toertocht (opkruisen in 5 Bf, maar mooi zeilen – en slecht eten!). Tenslotte nog de Ostrea Rose en het Rondje Tiengemeten.

Evenementen Noord
Door Karel. De twee belangrijkste evenementen waren de Openingstocht en de Sluitingstocht. Beide met een goede opkomst maar met te weinig ‘Zuid’ schepen die tot in het Noorden op bezoek komen. Actiepunt!

Op een vraag van Else waar de OGA prijzen zich bevinden. De trofeeën locaties staat op de website. De John Wainwright cup is nu, na de Nieuwjaarsreceptie, bij Rik Homan.

Beurscommissie
Door Roos. De OGA-stand op de Traditionele Schepen Beurs in Den Helder, is mede door Karel en Renée georganiseerd en ook door andere leden bemand, was heel erg goed gedaan! De 2019 editie is 8-9-10 november; de locatie zal wellicht wijzigen maar blijft wel in Den Helder. Peter Bakker uit Den Helder neemt de onrust een beetje weg door te vertellen dat dit bij de gemeente al jaren gedoe is.

Ad zal met de organisator EOC proberen af te spreken een optimale stand te krijgen in ruil voor advertentieruimte in onze nieuwbrief.

6. Verslag van de kascontrole commissie

Door Hugo en Ron.
Geen opmerkingen op het financieel overzicht 2018. De boekhouding kan goedgekeurd worden. De vergadering besluit het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2018.
Nieuwe verkozen lid van de kascontrole commissie is Florent in de plaats van Ron. Hugo blijft lid.

7. Financieel jaarverslag en begroting 2019

Door de penningmeester.
Het jaarverslag is erg laattijdig goedgekeurd kunnen worden door de kascontrole commissie, waardoor het erg laat was voor publicatie op de website bij de voorbereidende stukken voor de ALV, waarvoor verontschuldigingen.

Het overzicht is vergelijkbaar met vorig jaar en dat is volgens verwachting.
€1000 overschot wordt bij de reserve gevoegd, en deze wordt beschouwd als voldoende voor de OGA. Er is geen contributieverhoging nodig. Er zijn nog drie openstaande bedragen van adverteerders te vorderen voor een totaal van € 375,- Deze zijn gecontacteerd.

Begroting 2019. Er zijn enkele kleine verschuivingen: € 350,-voor evenementen Noord, € 350,- voor Zuid en € 500,- voor de OGA15. Mieke merkt op dat de beursbegroting is gewijzigd. Verklaring is dat er beursmateriaal is verloren gegaan bij het overlijden van Hans Eijgel, dat nu vervangen is. Materiaal zoals de banner met de Brandaan is nog te vervangen: Ad vraagt het bedrag in te schatten, het zal worden goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing

Ad en Karel zijn aftredende bestuursleden en beide herverkiesbaar.
Beide worden bij acclamatie herverkozen.

9. Aanstellen van nieuwe commissieleden

Kascontrolecommissie: Hugo blijft lid en Florent komt in de plaats van Ron.
Fotocommissie zoekt vervanger voor Florence: Iwan zal via de nieuwsbrief werven.
Redactie: Else blijft. Erik is gestopt en Frits is ingestapt. Frits stelt zichzelf voor.
Acquisitie van adverteerders en (vooral) contact onderhouden met hen: wordt voorlopig door Ad waargenomen, maar wel tijdelijk. Via de nieuwsbrief werven.

10. Mededelingen/voorstellen bestuur

Geen mededelingen.

11. Rondvraag.-

Karel vraagt naar de status van het idee om de nieuwsbrief bootmateriaal of boten aan te bieden voor verkoop. Is nog niet concreet gemaakt, graag zelf opzetten.

12. Sluiting

Er is verder niets meer aan de orde, de voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
Terug naar de inhoud